F.H.U Piotr Lala
Kruszyn ul. Ogrodowa 37
86-014 Sicienko
tel. 52 343 24 25
e-mail: piotr@plastics-recycling.pl

Posiadamy zezwolenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy (decyzja nr WGK/1272/10 na odzysk odpadów w procesie R15:

 • odpady tworzy sztucznych kod 07 02 13

 • tworzywa sztuczne kod 12 01 05

 • opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02

 • opakowania wielomateriałowe kod 15 01 05

 • zmieszane odpady opakowaniowe kod 15 01 06

 • tworzywa sztuczne kod 16 01 19

 • tworzywa sztuczne kod 17 02 03

 • tworzywa sztuczne i guma kod 19 12 04

 • tworzywa sztuczne kod 20 01 39

Posiadamy także zezwolenia na zbieranie odpadów:

 • odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu kod 03 03 08

 • odpady tworzyw sztucznych kod 07 02 13

 • odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 kod 07 02 15

 • odpady zwierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 kod 07 02 17

 • odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy kod 07 02 80

 • tworzywa sztuczne kod 12 01 05

 • opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01

 • opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02

 • opakowania z drewna kod 15 01 03

 • opakowania z metali kod 15 01 04

 • opakowania wielomateriałowe kod 15 01 05

 • zmieszane odpady opakowaniowe kod 15 01 06

 • opakowania ze szkła kod 15 01 07

 • opakowania z tekstyliów kod 15 01 09

 • sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 kod 15 02 03

 • tworzywa sztuczne kod 16 01 19

 • szkło kod 16 01 20

 • drewno kod 17 02 01

 • szkło kod 17 02 02

 • tworzywa sztuczne kod 17 02 03

 • miedź, brąz, mosiądz kod 17 04 01

 • aluminium kod 17 04 02

 • ołów kod 17 04 03

 • cynk kod 17 04 04

 • żelazo i stal kod 17 04 05

 • cyna kod 17 04 06

 • mieszaniny metali kod 17 04 07

 • papier i tektura kod 19 12 01

 • metale żelazne kod 19 12 02

 • metale nieżelazne kod 19 12 03

 • tworzywa sztuczne i guma kod 19 12 04

 • szkło kod 19 12 05

 • papier i tektura kod 20 01 01

 • szkło kod 20 01 02

 • odzież kod 20 01 10 

 • tekstylia kod 20 01 11

 • drewno inne niż wymienione w 20 01 37 kod 20 01 38

 • tworzywa sztuczne kod 20 01 39

 • metale kod 20 01 40

 • odpady zmiotek wentylacyjnych kod 20 01 41

 • inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny kod 20 01 99